דרושים

מספר משרה שם המשרה סוג משרה תיאור התפקיד תאריך פרסום
לחברה העירונית אריאל דרוש/ה :רכז/ת חירום וביטחון רובעי

לחברה העירונית אריאל דרוש/ה :רכז/ת חירום וביטחון רובעי

מטרת התפקיד:
הקמה, ארגון ושימור מערך הערכות ומוכנות לחירום של הרובע. ניהול מערך הח ירום הרובעי
בתרחישי החירום השונים. ריכוז וטיפול בנושאי הביטחון הקהילתי בשכונות הרובע בהתאם לנהלי
העירייה, משטרת ישראל, צה"ל והנחיות הממונה.
העובד/ת יועסק ב%100 משרה – 42 ש"ש.
העסקה באמצעות החברה העירונית "אריאל".
תחומי האחריות של רכז/ת הביטחון והחירום הרובעי:
– היערכות לחירום, הפעלה וניהול מערך החירום הרובעי בהתאם לתפיסת ה הפעלה
העירונית והרובעית.
– ניהול תחום הביטחון הקהילתי בכל שכונות הרובע, בדגש על שיתוף פעולה מול גורמי
עירייה, משטרה, משא"ז, מי נהלים קהילתיים וגורמים נוספים בהתאם לצורך.
– ניהול הביטחון באירועים עירוניים בשגרה )תרבות, ספורט וכו'(.
– ביצוע מטלות נוספות בשגרה ובחירום בהתאם להנחיית הממונה מטעם א גף חירום
וביטחון.
כפיפות:
מנהל המחלקה לפעולות ביטחון ופרויקטים מיוחדים

מטלות עיקריות:
א. הובלת תהליך הקמה ושימור של מערך ה חירום של הרובע.
ב. בניית תכנית עבודה שנתית ורב שנתית להערכות הרובע לחירום.
ג. ביצוע תרגילים למערך החירום הרובעי בהנחיה ושיתוף של אגף חירום וביטחון.
ד. בנייה \ עדכון של מסד ה נתונים, מאגרי המידע ותיקי ה חי רום הרובעיים.
ה. קיום שיתופי פעולה עם רב"קים ומנהלי מינהלים קהילתיים בתחום הערכות
לחירום של המ ינהלים והרובע. ביצוע תרגילים משותפים לבחינת המוכנות לחירום
בהנחיית אגף חירום וביטחון.
ו. הפעלת מערך ח ירום רובעי עפ"י נוהל העבודה העירוני באירוע חירום ולפי דרישת
מטה הח ירום העירוני.
ז. ניהול מלאי ציוד הח ירום ברובע, ביצוע בקרות תקינות ומצאי, הנפקת ציוד עפ"י
צורך, מניעת אובדן ובלאי.
ח. נטילת חלק בטיפול באירועי החירום והערכות עירונית לחירום.
ט. ביצוע משימות נוספות בהנחיית אגף חירום וביטחון בשגרה ובח ירום.
י. תכנון וניהול מערך הביטחון באירועים עירוניים בשגרה )תרבות, ספורט, קהילה(.
יא. הובלה, ארגון וניהול תחום הביטחון הקהילתי בגזרת הרובע.
יב. יצירה ושימור של ממשקי עבודה ושיתופי פעולה עם גורמי עירייה, משטרה,
משא"ז, מינהלים קהילתיים וגורמים נוספים בגזרת הרובע.
יג. קיום קשר שוטף עם רב"קים ומנהלי מ ינהלים קהילתיים בגזרת הרובע ועם נציגי
הקהילה בנושא ביטחון קהילתי. ריכוז וטיפול בנושאים שעולים מהשטח אל מול
גורמים מקצועיים רלוונטיים.
יד. נטילת חלק בוועדות ביטחון שכונתיות.
טו. הובלת ועדות ביטחון ברמת הרובע בהשתתפות נציגי המ י נהלים הקהילתיים, מנהל
הרובע, אגף חירום וביטחון, משטרה, משא"ז וגורמים נוספים בתדירות של אחת
לרבעון.
טז. השתתפות בוועדות ביטחון עירוניות והצגת תמנ"צ רובעית בתחום ביטחון קהילתי
והערכות לח ירום.
יז. ביצוע תחקירי אירוע, כתיבת מסמכים בנושאים מקצועיים.
יח. ארגון, הכנה, השתתפות וסיכום דיונים ופגישות. ביצוע מעקב אחר החלטות
והנחיות הממונה\מנהל מקצועי.
יט. במסגרת תפקידו, יידרש העובד לשאת נשק עירוני.
כ. במסגרת תפקידו יידרש העובד גם לעבודה בשעות בלתי שגרתיות וכן בהשתתפות
בתורנות ובכוננות באירועים שבשגרה ובח ירום.
כא. שימוש והפעלת מחשבים, מכשירי קשר ואלקטרוניקה, מצלמות ומכשירי איכון
שבשימוש האגף והעירייה.
כב. ביצוע תפקידים נוספים עפ"י קביעת והנחיית הממונה.
מקבלי שירות של נושא/ת התפקיד:
בתוך העירייה: מנהל הרובע, מטה הח ירום העירוני, עובדי אגף ח ירום וביטחון.
מחוץ לעירייה: מנהלי מינהלים קהילתיים, משטרת ישראל, צה"ל / פיקוד העורף, תושבים
בגזרת הרובע.

דרישות המשרה:
דרישות מקצועיות:
א. אזרח/ית ישראלי /ת או תושב/ת קבע בישראל.
ב. מלאו לו/ה 25 שנה.
ג. שירות מלא בצה"ל / משטרה – חובה. תפקידי פיקוד י – יתרון.
ד. בוגר/ת קורס פיקודי בצה"ל /משטרה/שב"כ/שב"ס/מלמ"ב או בעל/ת ניסיון
של 3 שנים רצופות לפחות, במהלך חמש השנים שקדמו להגשת המועמדות,
בעיסוק בתחום הביטחון או האבטחה.
ה. הצהרת בריאות חתומה ע"י רופא אשר עיין בתיק הרפואי של המועמד/ת
)לצורך קבלת הרשאה לנשיאת כלי ירייה(.
ו. 12 שנות לימוד חובה.
ז. רישיון נהיגה לרכב בדרגה B ומעל ה.
ח. המצאת אישור על היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל בהתאם לחוק למניעת
העסקת עברייני מין במוסדות חינוך לקטינים, התשס"א 2001
ט. ניסיון בניהול מערך אבטחה ו/או מערכי ח ירום – יתרון.
י. ניסיון בניהול משימות ו/או פרויקטים – יתרון.
יא. בוגר/ת קורס מנהלי אבטחה – יתרון.
יב. מקום מגורים בירושלים וסביבתה – יתרון.
יג. בעל/ת נתונים מתאימים לשאת נשק בהתאם לחוק כלי ירייה.
יד. בעל/ת נתונים מתאימים לקבלה לקורס מנהלי אבטחה )מנב"ט( בהנחיית
משטרת ישראל וסיומו בהצלחה.

כישורים ומיומנויות:
– כושר הבעה בכתב ובע"פ וכושר ניסוח ודיווח ברמה גבוהה
– כושר קיום מגע נאות עם בעלי תפקידים, קהל ומוסדות
– בריאות תקינה
– שליטה ביישומי מחשב )OFFICE)
ידיעת שפות:
עברית – על בוריה
רצויה ידיעת השפות האנגלית ו/או הערבית
הערות:
– פרטים נוספים אודות המשרה והכישורים ניתן לקבל אצל תומר בן ציון,
מנהל המחלקה לפעולות ביטחון ופרויקטים מיוחדים בטל' 6961373-050 .
– עבודה נוספת, פרט לעבודה במשרה הנ"ל , מותנית בקבלת אישור כדין.
– בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר מתייחסת גם לנקבה: הזדמנות שווה
ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה.

הגשת מועמדות:
רשימת טפסים להגשת מועמדות:
– קורות חיים
– צילום ת.ז. לרבות ספח עם כתובת עדכנית
– צילום רישיון נהיגה בתוקף
– תעודה המעידה על השכלה
– תעודת שחרור משירות סדיר בצה"ל / אישור מהלך שירות סדיר
– אישור על היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל בהתאם לחוק למניעת העסקת
עברייני מין במוסדות חינוך לקטינים, התשס"א 2001
– תעודה המעידה על קורס פיקודי בצה"ל/משטרה/שב"כ/שב"ס/מלמ"ב או
תעודה רשמית חתומה ע"י המעסיק המעידה על ניסיון של 3 שנים רצופות
לפחות, במהלך חמש השנים שקדמו להגשת המועמדות, בעיסוק בתחום
הביטחון או באבטחה
– ניתן לצרף המלצות ותעודות נוספות

להגשת מועמדות יש להעביר מסמכים במייל: bntomer@jerusalem.muni.il
או למסור אותם באגף חירום וביטחון, עיריית ירושלים בכיכר ספרא, בניין 10 ,קומה 3
למנהל המחלקה לפעולות ביטחון ופרויקטים מיוחדים, תומר בן ציון.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ariel-jer.org.il

 

 

29/09/2021
לחברה העירונית אריאל דרוש/ה: אדריכל/ית לפרויקט שילוט במחלקה לשילוט ופרסום חוצות

לפרויקט שילוט המתבצע במחלקה לשילוט ופרסום חוצות, באגף לקידום עסקים, נדרש/ת אדריכל/ית פרויקטור/ית לבחינת תוכניות שילוט לבתי עסק, שילוט פרסום חוצות, הכנת חוות דעת בהתאם למדיניות השילוט העירונית הנגזרת מחוק עזר ירושלים (שילוט) התש"פ 2020.

 

תיאור תפקיד-

 הכנת חוות דעת מקצועיות ומסמכי מדיניות לצורך הסדרת שילוט בתחום העיר ירושלים בהתאם לחוק העזר לשילוט החדש.

 

תחומי אחריות-

 • מתן חוות דעת לשילוט בתי עסק לפני מתן רישיונות, בהתאם לסקר שילוט ובקשות רישוי שילוט
 • מעקב אחר רישוי שלטים
 • ליווי פרויקטים חדשים הכולל הכנת תוכנית שילוט, מתן חוו"ד, מעקב אחר ביצוע (אתרי בנייה, מבנים חדשים, שיפוץ חזיתות, שיפוץ מרכזים מסחריים)
 • עבודה שוטפת מול גורמים פנים וחוץ עירוניים
 • קבלת קהל פרונטלית בשעות קבלת קהל ומתן מענה טלפוני
 • כל הנדרש בתחום אחריות המחלקה

 

תנאי קבלה-

 1. תואר אקדמי באדריכלות או באדריכלות נוף (רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים);
 2. ניסיון של שלוש שנים לפחות באדריכלות / בתכנון ועיצוב סביבתי, רצוי בתחום

המרחב הציבורי;

 1. רצויה הכרת תכנית המתאר המקומית של ירושלים;
 2. רצוי ניסיון בתחום התכנון העירוני;
 3. רצוי ידע בעיצוב גרפי/ יצירת הדמיות ממוחשבות/תוכנת פוטושופ;
 4. ידיעת חוק עזר לירושלים (שילוט), התש"ף- 2019 תיקוניו ותקנותיו;

 

דרישות נוספות לתפקיד-

 • ידע וניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות, תוכנת office  על בוריה
 • ידע וניסיון בניהול כספים: גבייה / עריכת חשבונות / קורסי כלכלה
 •  ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה, יתרון לשפות נוספות
 • אמינות ומהינות אישית
 • כושר הבעה בכתב ובע"פ
 • כושר קיום מגע נאות עם ציבור עובדים ולקוחות

 

דגשים:

 • הפרויקט ימשך עד לשנתיים
 • העסקה באמצעות חברה אריאל, 100% משרה

 

המודעה פונה לגברים ונשים כאחד.

להגשת מועמדות יש להעביר מסמכים בדוא"ל kashilut@jerusalem.muni.il

 מועד אחרון להגשת מועמדות 18.7.2021

05/07/2021
לחברה העירונית אריאל דרוש/ה : מתאם/ת תהליך רישוי עסקים במינהל פיתוח  – באגף לקידום עסקים, במחלקה לרישוי עסקים

מטרת התפקיד:

ריכוז, קידום וליווי תהליכי רישוי עסקים לצורך הנפקת רישיונות עסק בעיר, תוך מתן שירות לציבור הרחב ולגורמים פנים וחוץ עירוניים שונים, עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968, תיקוניו ותקנותיו ובהתאם למדיניות האגף ולהנחיות הממונה.

תחומי אחריות:

 • ריכוז וקידום בקשות רישוי עסק המוגשות למחלקה, ומתן טיפול ראשוני בהליכי רישוי עסקים, בהתאם למדיניות האגף ולהנחיות הממונה;
 • ניהול מעקב אחר חוות דעת לקבלת רישיון, הניתנות ע"י הגורמים הקבועים בחוק וטיפול בתיקי העסק בהתאם לחוות הדעת ולקריטריונים מקצועיים;
 • קבלת בקשות לחוות דעת מקדמית לרישוי עסק, מעקב אחר הטיפול בחוות הדעת ומתן תשובה לפונים בהתאם לקביעת הגורמים המקצועיים הרלוונטיים, עפ"י נהלים עירוניים והנחיות הממונה;
 • מתן מענה וטיפול בפניות או תלונות, בקבלת קהל, טלפונית ובכתב, המתקבלות מבעלי עסקים ומגורמים שונים בנוגע לתהליכי רישוי עסק, בתיאום עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים, בהתאם לחוקים ולנהלים רלוונטיים ובתיאום עם הממונה.

 

דרישות המשרה:

דרישות מקצועיות:     תואר אקדמי* וניסיון של שנתיים לפחות בקידום פרויקטים, רצוי בתחום

רישוי עסקים;

קורס מתקדם ולימודי עדכון בנושא רישוי עסקים (שלב א')*;

ידע וניסיון בעבודה עם סביבה ממוחשבת;

כישורים ומיומנויותכושר ארגון ותיאום;

       אמינות ומהימנות אישית;

תודעת שירות גבוהה;

יכולת עבודה בצוות ובאופן עצמאי;

כושר עמידה בלחצים, הנובעים מעבודה;

כושר קיום מגע נאות עם עובדים וקהל;

כושר הבעה בכתב ובע"פ וכושר ניסוח ודיווח;

ידיעת שפות:              עברית – על בורייה;

רצויה ידיעת השפה הערבית ו/או שפות אחרות.

 

קו"ח יש לשלוח לכתובת מייל nkziva@jerusalem.muni.il

לציין בנושא " מתאם/ת תהליך רישוי.

 • ההעסקה באמצעות החברה העירונית אריאל.

המודעה פונה לגברים ונשים כאחד.

לחברת אריאל דרוש/ה מנהל/ת רובע עסקי אזורי

 

דרישות התפקיד:

 • ניהול, ייזום וקידום הפיתוח העסקי באזור
 • בניית תכנית עבודה שנתית וחצי שנתית לאזור
 • קידום קהילות עסקים המייצג את הסוחרים והאינטרסים של האזור העסקי מול גורמים עירוניים וממשלתיים.
 • הכרות מעמיקה והרחבת הקשר עם הלקוחות, תוך תיעוד והעברת כלל המידע הנצבר מהעסקים לגורמים הרלוונטיים בעירייה.
 • ניהול תיק לקוח לעסקים מובילים/ מורכבים (עפ"י החלטת המנהל בשטח)
 • איסוף מידע איכותי מכלל העסקים ואיתור צרכים על פי תכנית מוגדרת מראש
 • מיפוי העסקים ויצירת DATA BASE
 • שיתוף בעלי העסקים בתוכניות פיתוח ובעבודה השוטפת באזור העסקי :
 • ייזום וליווי אירועים:
 • קידום אזורים בעליי פוטנציאל תיירותי ורתימת גורמים ממשלתיים ועירוניים .
 • פיתוח והנגשת "סל כלים" לשיפור ופיתוח העסק
 • ייזום הכשרות וקורסים לבעלי העסקים לפי מאפייני האזור העסקי וצרכיו
 • העמקת השימוש בערוצים דיגיטליים ורשתות חברתיות בעסקים
 • סיוע בתהליכי רישוי לעסקים
 • ייזום ישיבות שולחן עגול עם גורמים חוץ עירוניים ופנים עירוניים להעלאת אתגרים וחסמים מהשטח והגדרת חלופות לפתרונות
 • איתור יזמים/חברות/זכיינות פוטנציאליים לאזור העסקי
 • הובלה ושותפות במיתוג ושילוט מתחמי

דרישות סף:

השכלה:

תואר ראשון במוסד אקדמי מוכר- חובה.

יתרון לבעלי תואר בכלכלה/ מינהל עסקים/ הנדסה תעשייה וניהול.

תואר שני- יתרון.

שפות:

עברית- שפת אם

ניסיון :    ניסיון עסקי / מסחרי  של 3 שנים לפחות, או ניסיון בתכנון, קידום והובלת פרויקטים של 3 שנים לפחות, רצוי בתחום העסקים ו/או היזמות;

כישורים  :   ידע וניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות, יוזמה, כושר תכנון ופיתוח;  כושר ניהול וארגון; יכולת חשיבה ותכנון אסטרטגי;  כושר מנהיגות וסמכותיות; תודעת שירות גבוהה,

יכולת ניהול מו"מ עם מוסדות ויחידים; יכולת ייצוג העירייה והצגת נושאים בפני פורומים ממשלתיים ו/או ציבוריים;    יכולת ליזום, לפתח ולנהל תוכניות ופרויקטים מורכבים; כושר קיום מגע נאות עם עובדים.

 

** ההעסקה באמצעות חברת אריאל

קורות חיים יש לשלוח לזיוה נוקראי   nkziva@jerusalem.muni.il עד ל- 19/8/2021

 • המשרה נוסחה בלשון נקבה אך מיועדת לנשים וגברים כאחד
17/06/2021
לחברה העירונית אריאל דרוש/ה מנהל/ת רובע עסקי אזורי – מזרח העיר

 

דרישות התפקיד:

 • ניהול, ייזום וקידום הפיתוח העסקי באזור.
 • בניית תכנית עבודה שנתית וחצי שנתית לאזור.
 • קידום קהילות עסקים המייצג את הסוחרים והאינטרסים של האזור העסקי מול גורמים עירוניים וממשלתיים.
 • הכרות מעמיקה והרחבת הקשר עם הלקוחות, תוך תיעוד והעברת כלל המידע הנצבר מהעסקים לגורמים הרלוונטיים בעירייה.
 • ניהול תיק לקוח לעסקים מובילים/ מורכבים (עפ"י החלטת המנהל בשטח).
 • איסוף מידע איכותי מכלל העסקים ואיתור צרכים על פי תכנית מוגדרת מראש.
 • מיפוי העסקים ויצירת DATA BASE .
 • שיתוף בעלי העסקים בתוכניות פיתוח ובעבודה השוטפת באזור העסקי :
 • ייזום וליווי אירועים:
 • קידום אזורים בעליי פוטנציאל תיירותי ורתימת גורמים ממשלתיים ועירוניים .
 • פיתוח והנגשת "סל כלים" לשיפור ופיתוח העסק.
 • ייזום הכשרות וקורסים לבעלי העסקים לפי מאפייני האזור העסקי וצרכיו.
 • העמקת השימוש בערוצים דיגיטליים ורשתות חברתיות בעסקים.
 • סיוע בתהליכי רישוי לעסקים.
 • ייזום ישיבות שולחן עגול עם גורמים חוץ עירוניים ופנים עירוניים להעלאת אתגרים וחסמים מהשטח והגדרת חלופות לפתרונות.
 • איתור יזמים/חברות/זכיינות פוטנציאליים לאזור העסקי.
 • הובלה ושותפות במיתוג ושילוט מתחמי.

דרישות סף:

השכלה:            תואר ראשון במוסד אקדמי מוכר- חובה.

יתרון לבעלי תואר בכלכלה/ מינהל עסקים/ הנדסה תעשייה וניהול.

תואר שני- יתרון.

שפות:

עברית- רמה גבוהה (קרוא, כתוב, דיבור)

ערבית- דובר השפה הערבית ברמה גבוהה.           

ניסיון :

ניסיון בתכנון, קידום והובלת פרויקטים, רצוי בתחום העסקים ו/או היזמות של 3 שנים לפחות;

  כישורים  :

ידע וניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות, יוזמה, כושר תכנון ופיתוח;  כושר ניהול וארגון; יכולת חשיבה ותכנון אסטרטגי;  כושר מנהיגות וסמכותיות; תודעת שירות גבוהה, יכולת ניהול מו"מ עם מוסדות ויחידים; יכולת ייצוג העירייה והצגת נושאים בפני פורומים ממשלתיים ו/או ציבוריים;    יכולת ליזום, לפתח ולנהל תוכניות ופרויקטים מורכבים; כושר קיום מגע נאות עם עובדים.

** ההעסקה באמצעות חברת אריאל

הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 

קורות חיים עד ליום 19/8/21  יש לשלוח לזיוה נוקראי   nkziva@jerusalem.muni.il

 

30/05/2021
דרוש/ה רכז/ת אדמיניסטרטיבי/ת לעבודה בסביבה צעירה ודינמית

דרישות התפקיד:

 • בעלי בגרות מלאה עם ניסיון של 3 שנים לפחות באדמיניסטרציה ו/או ניסיון תואם. ( כולל עם חברות ויועצים מחו"ל) – שירות צבאי בתפקיד דומה ייחשב במסגרת הניסיון.
 • שליטה מלאה בעברית – קריאה, כתיבה + הקלדה, דיבור).
 • אנגלית –  שליטה ברמה גבוהה – קריאה, כתיבה + הקלדה, דיבור.

שפות נוספות (צרפתית, גרמנית – יתרון ).

 • היקף משרה ושעות עבודה: ימים א – ה:  8:30-17:00 עם גמישות קלה .
 • שליטה מלאה  בכל תכנות האופיס- windows, word, outlook .

* תוכנות נוספות – יתרון.

 • הקלדה עיוורת או הקלדה ברמה גבוהה.
 • העבודה כוללת :

          מענה טלפוני

          תיאום ישיבות פרונטליות ומקוונות

          ניהול יומנים

          סיכומי ישיבות

          הדפסת מסמכים

 • ראש גדול, דינמיות, מוטיבציה, נכונות לתרום וליזום. מדובר בעבודה מורכבת ובעצימות גבוהה.
 • יחסי אנוש מעולים.
 • טווח שכר: תעריף שעתי ברוטו "בין 33-55 ₪ לשעה" תעריף סופי ייקבע לפי כישורי המועמד/ת. + נסיעות
 • זמינות העסקה: מידית .
 • ההעסקה  תהיה ע"י החברה העירונית "אריאל".
 • המשרה מיועדת לנשים או לגברים

 

קורות חיים יש להעביר לדוא"ל: skarim@jtmt.gov.il

13/05/2021
לחברה העירונית אריאל דרוש/ה עובד/ת במינהל פיתוח וחדשנות בתחום בקרת וטיפול בממצאי סקר נכסים. היקף משרה 100%

מטרה  –  הזנה בקרה עדכון וטיוב  וסיוע בהטמעת נתוני סקר נכסים במערכות ממוחשבות.

תחומי אחריות:

 • בקרת המידע המתקבל מחברות הסקר במערכות התפעולית (כ 300 שדות מידע)
 • קליטת המידע למערכת, כולל ארכיב אופטי
 • הקמת משימות לביצוע באגף מתוך ממצאי הסקר
 • מעקב תשלומים לחברות בפרוייקט
 • טיוב ועדכון המידע בשיתוף פעולה עם המשתמשים העירוניים
 • סיוע בהטמעת השימוש במערכות הנכסים באגפי העירייה השונים

דרישות סף מקצועיות :

 • חובה תואר ראשון, רצוי בתחום מדע המדינה ו/או גאוגרפיה
 • ניסיון בהזנת נתונים מורכבים במערכות ממוחשבות
 • רצוי ידע בתחום המקרקעין (קניין ותכנון)
 • ניסיון בטיוב ושימור מידע
 • ידע וניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת, כולל כלל מערכות האופיס

כישורים :

 • בעל/ת כישורי תקשורת בינאישית;

המודעה פונה לנשים וגברים.

קורות חיים יש לשלוח לזיוה נוקראי  למייל  nkziva@jerusalem.muni.il  עד לתאריך 27/04/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/04/2021
לחברה העירונית אריאל דרוש/ה אנליסט/ית לעבודה במינהל פיתוח וחדשנות

 

דרישות המשרה

 • השכלה

תואר ראשון חובה באחד התחומים הבאים :

תעשייה וניהול / סטטיסטיקה/מדעי מחשב/מערכות מידע.

תואר שני – יתרון.

 • אקסל – חובה שימוש בתוכנת אקסל ברמה גבוהה
 • ניסיון קודם בעבודהבעיבוד וניתוח נתונים
 • היכרות עם Power BI – חובה
 • הכרות עם CRM
 • היכרות עם Google analytics
 • כושר הבעה בכתב ובע"פ
 • יחסי אנוש טובים – יכולת לנהל קשרי עבודה וקשרי לקוחות טובים
 • סדר וארגון בעבודה

 

העסקה באמצעות החברה העירונית אריאל.

המודעה פונה לנשים וגברים.

ניתן להגיש מועמדות עד ליום 8/4/21  בשעה 12:00.

קורות חיים יש לשלוח לפולינה ברונפמן פלטי bfpolina@jerusalem.muni.il

 

05/04/2021
החברה העירונית אריאל מגייסת עובדי/ות מוקד טלפוני

למרכז טלפוני של בירורים ובדיקת זכאות לתווי מזון דרושים עובדים/ות לפרויקט של 3 חודשים (עם אפשרות להארכה).

שכר – 35 ש"ח לשעה.

מתכונת עבודה – ימים א'- ה' מהשעה 08:00 ועד השעה 16:00 – אין גמישות.

אפשרות לתחילת עבודה מיידית.

 

קו"ח למייל: shyehonatan@jerusalem.muni.il

04/03/2021
לחברה העירונית אריאל דרושים לעבודה בהיכל פיס לתרבות ולאמנויות ירושלים

 

 

לחברה העירונית אריאל דרושים לעבודה בהיכל פיס לתרבות ולאמנויות ירושלים

 

קופאי/ת נציג/ת שירות לקוחות
   

 

תיאור התפקיד:

 • מכירת כרטיסים וכרטיסי מנויים בקופות היכל התרבות  – טלפוני ופרונטאלי
  • מתן שירות ללקוחות ולמנויי היכל התרבות לרבות טיפול בבקשות/תלונות וכל פעולה אחרת שתידרש ע"י מנהל שיווק/קופות
  • שימור ושרות לקוחות טלפוני ופרונטאלי
  • הכרות עם סביבת עבודה ממוחשבת
  • אוריינטציה מכרתית ושיווקית

  השכלה + ניסיון מקצועי :
  • 12 שנות לימוד + בגרות
  • ניסיון בשירות לקוחות בגופים ציבוריים/תרבותיים

  כישורים נדרשים :
  • תקשורת בין אישית טובה, יכולת ביטוי בכתב ובע"פ, עמידה בתנאי לחץ, סבלנות, אחריות, אדיבות, יכולת למידה, יחסי אנוש מצוינים, יכולת פתרון בעיות.

  דרישות ייחודיות לתפקיד:
  • התמודדות רב-משימתית
  • ידע נרחב בעבודה עם מחשב
  • אוריינטציה שירותית ומכרתית
  • יכולת עבודה בצוות
  • נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות/משמרות הכולל ערבי חגים, ימי שישי, מוצ"ש ומוצאי חגים – לפי צרכי המערכת.
  • שפות נוספות: (אנגלית, צרפתית, רוסית, אמהרית) – יתרון

  היקף משרה : 60% – העבודה במשמרות בוקר/ערב כולל שישי/מוצ"ש/ערבי חג/מוצאי חג

קורות חיים מודפסים, המלצות והמסמכים הנדרשים, יש להעביר במייל:

htjer@jerusalem.muni.il

טלפון לברורים : *2912

 

 

 

 

 

דרושים סדרנים/ות

 

בעלי תודעת שרות גבוה

הופעה ייצוגית

סבלנות ואדיבות

נכונות לעבודה במשמרות

עבודה בערבים, מוצש וערבי חג

בעלי כושר ביטוי

 

העבודה מתאימה לסטודנטים, חיילים עם אישור ובני 18+

המודעה מיועדת לגברים ונשים

קורות חיים מודפסים, המלצות והמסמכים הנדרשים, יש להעביר במייל:

htjer@jerusalem.muni.il

טלפון לברורים : *2912

 

 

01/03/2021
פניה לקבלת הצעה לתפקיד אדריכל בצוות אדריכל ראשי

פניה לקבלת הצעה לתפקיד אדריכל בצוות אדריכל ראשי


החברה העירונית אריאל ואדריכל העיר בעיריית ירושלים מזמינים בזה אדריכלים להגיש מועמדותם למשרת אדריכל במסגרת צוות האדריכל הראשי*.

ההעסקה תעשה באמצעות החברה העירונית אריאל, על בסיס שעות עבודה חודשיות שהיקפן והתמורה בגינן ייקבעו בהתאם לכישורי המועמד ההעסקה היא על בסיס שנתי עם אפשרות לחידוש בסוף כל שנה.

 

מהות התפקיד:

 

בקרה וליווי של יוזמות פיתוח במרחב הפרטי והציבורי המוגשים לעירייה במסגרת בקשות להיתרי בנייה ו/או תב"ע.

כמו-כן, העבודה כוללת ייזום, קידום והוצאה לפועל של פרויקטים לשיפור ושידרוג המרחב הציבורי.

 

דרישות מקצועיות

 

תואר ראשון או שני באדריכלות או באדריכלות נוף תנאי סף. נא לא לפנות אם אינך עומד בתנאי זה. יש לצרף תעודות ואסמכתאות.

ניסיון ויכולת מוכחים בתחומים המוזכרים לעיל תנאי סף. יש לצרף קורות חיים עם פירוט הניסיון הרלוונטי.

נדרשת הכרות טובה עם השיח המקצועי העדכני בתחום התכנון והעיצוב העירוני.

יתרון לבעלי ניסיון עבודה בייזום תוכניות במרחב הציבורי ובליווי ובקרה של פרויקטים במרחב הציבורי והפרטי.

הכרות עם העיר ירושלים ועבודה תכנונית בה– יתרון.

ידע וניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת – יתרון.

הכרת חוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965 –רצוי.

ניסיון ויכולת מוכחים בקיום קשרי עבודה תקינים ופוריים עם ממונים, כפופים, ועמיתים (ארגונים ויחידים) .

ידיעת השפה העברית על בוריה והשפה האנגלית ברמה טובה מאוד – תנאי סף.

יתרון לשליטה בשפות זרות נוספות .

 

 

המעוניינים יעבירו את בקשתם בצירוף המסמכים הבאים:

 

 1. קורות חיים, תוך פירוט ניסיון עבודה וכן המלצות מגורמים עמם עבד.
 2. אישורי השכלה ותעודות כמפורט לעיל
 3. יש לציין בפניה: שם, כתובת ומס' טלפון להתקשרות.

 

לא תידון בקשתו של מועמד אשר לא יצרף את המסמכים הנ"ל.
רק מועמדים מתאימים יזומנו  לראיון קבלה.

 

לשאלות והבהרות ניתן לפנות לפקס מספר 02-6297115 או במייל ל: apyanai@jerusalem.muni.il ולציין "עבור אדריכל בצוות אדריכל ראשי"

 

בכל מקום בו נכתב הנוסח בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה: הזדמנות שווה

ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה.

העסקה באמצעות החברה העירונית "אריאל".

 

*תיתכן אפשרות להעסקה עם חשבונית

04/02/2021
חשב /ת שכר

חשב /ת שכר

החברה העירונית אריאל

לחברה עירונית בירושלים דרוש/ה חשב/ת שכר לעבודה בצוות.
תיאור התפקיד:
ביצוע תלושי שכר שוטף למאות עובדים במגוון הסכמים, לרבות תחשיבי זכאות חופשה, מחלה וכד'.
בדיקת דוחות נוכחות וקליטתם.
טיפול בסיומי עבודה של עובדי החברה ובאישורים נוספים.
משרה מלאה אין גמישות בשעות העבודה.
**לבעלי/ות תעודה בתחום הנהלת חשבונות – אופציה לעבודה קבועה בהנהלת חשבונות.דרישות:
חשב/ת שכר מוסמך/ת- תעודת חשב/ת שכר בתוקף של לשכת רואי חשבון בישראל.
ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בהכנת משכורות.
ניסיון ניהולי.
ידע והכרת השכר לרבות דירוגי דרגה במגזר הציבורי- יתרון משמעותי.
* המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

ליצירת קשר : OzZiva@jerusalem.muni.il

24/01/2021
דילוג לתוכן