לחברה העירונית אריאל דרוש/ה :רכז/ת חירום וביטחון רובעי

פרטי המשרה

תאור התפקיד:

לחברה העירונית אריאל דרוש/ה :רכז/ת חירום וביטחון רובעי

מטרת התפקיד:
הקמה, ארגון ושימור מערך הערכות ומוכנות לחירום של הרובע. ניהול מערך הח ירום הרובעי
בתרחישי החירום השונים. ריכוז וטיפול בנושאי הביטחון הקהילתי בשכונות הרובע בהתאם לנהלי
העירייה, משטרת ישראל, צה"ל והנחיות הממונה.
העובד/ת יועסק ב%100 משרה – 42 ש"ש.
העסקה באמצעות החברה העירונית "אריאל".
תחומי האחריות של רכז/ת הביטחון והחירום הרובעי:
– היערכות לחירום, הפעלה וניהול מערך החירום הרובעי בהתאם לתפיסת ה הפעלה
העירונית והרובעית.
– ניהול תחום הביטחון הקהילתי בכל שכונות הרובע, בדגש על שיתוף פעולה מול גורמי
עירייה, משטרה, משא"ז, מי נהלים קהילתיים וגורמים נוספים בהתאם לצורך.
– ניהול הביטחון באירועים עירוניים בשגרה )תרבות, ספורט וכו'(.
– ביצוע מטלות נוספות בשגרה ובחירום בהתאם להנחיית הממונה מטעם א גף חירום
וביטחון.
כפיפות:
מנהל המחלקה לפעולות ביטחון ופרויקטים מיוחדים

מטלות עיקריות:
א. הובלת תהליך הקמה ושימור של מערך ה חירום של הרובע.
ב. בניית תכנית עבודה שנתית ורב שנתית להערכות הרובע לחירום.
ג. ביצוע תרגילים למערך החירום הרובעי בהנחיה ושיתוף של אגף חירום וביטחון.
ד. בנייה \ עדכון של מסד ה נתונים, מאגרי המידע ותיקי ה חי רום הרובעיים.
ה. קיום שיתופי פעולה עם רב"קים ומנהלי מינהלים קהילתיים בתחום הערכות
לחירום של המ ינהלים והרובע. ביצוע תרגילים משותפים לבחינת המוכנות לחירום
בהנחיית אגף חירום וביטחון.
ו. הפעלת מערך ח ירום רובעי עפ"י נוהל העבודה העירוני באירוע חירום ולפי דרישת
מטה הח ירום העירוני.
ז. ניהול מלאי ציוד הח ירום ברובע, ביצוע בקרות תקינות ומצאי, הנפקת ציוד עפ"י
צורך, מניעת אובדן ובלאי.
ח. נטילת חלק בטיפול באירועי החירום והערכות עירונית לחירום.
ט. ביצוע משימות נוספות בהנחיית אגף חירום וביטחון בשגרה ובח ירום.
י. תכנון וניהול מערך הביטחון באירועים עירוניים בשגרה )תרבות, ספורט, קהילה(.
יא. הובלה, ארגון וניהול תחום הביטחון הקהילתי בגזרת הרובע.
יב. יצירה ושימור של ממשקי עבודה ושיתופי פעולה עם גורמי עירייה, משטרה,
משא"ז, מינהלים קהילתיים וגורמים נוספים בגזרת הרובע.
יג. קיום קשר שוטף עם רב"קים ומנהלי מ ינהלים קהילתיים בגזרת הרובע ועם נציגי
הקהילה בנושא ביטחון קהילתי. ריכוז וטיפול בנושאים שעולים מהשטח אל מול
גורמים מקצועיים רלוונטיים.
יד. נטילת חלק בוועדות ביטחון שכונתיות.
טו. הובלת ועדות ביטחון ברמת הרובע בהשתתפות נציגי המ י נהלים הקהילתיים, מנהל
הרובע, אגף חירום וביטחון, משטרה, משא"ז וגורמים נוספים בתדירות של אחת
לרבעון.
טז. השתתפות בוועדות ביטחון עירוניות והצגת תמנ"צ רובעית בתחום ביטחון קהילתי
והערכות לח ירום.
יז. ביצוע תחקירי אירוע, כתיבת מסמכים בנושאים מקצועיים.
יח. ארגון, הכנה, השתתפות וסיכום דיונים ופגישות. ביצוע מעקב אחר החלטות
והנחיות הממונה\מנהל מקצועי.
יט. במסגרת תפקידו, יידרש העובד לשאת נשק עירוני.
כ. במסגרת תפקידו יידרש העובד גם לעבודה בשעות בלתי שגרתיות וכן בהשתתפות
בתורנות ובכוננות באירועים שבשגרה ובח ירום.
כא. שימוש והפעלת מחשבים, מכשירי קשר ואלקטרוניקה, מצלמות ומכשירי איכון
שבשימוש האגף והעירייה.
כב. ביצוע תפקידים נוספים עפ"י קביעת והנחיית הממונה.
מקבלי שירות של נושא/ת התפקיד:
בתוך העירייה: מנהל הרובע, מטה הח ירום העירוני, עובדי אגף ח ירום וביטחון.
מחוץ לעירייה: מנהלי מינהלים קהילתיים, משטרת ישראל, צה"ל / פיקוד העורף, תושבים
בגזרת הרובע.

דרישות המשרה:
דרישות מקצועיות:
א. אזרח/ית ישראלי /ת או תושב/ת קבע בישראל.
ב. מלאו לו/ה 25 שנה.
ג. שירות מלא בצה"ל / משטרה – חובה. תפקידי פיקוד י – יתרון.
ד. בוגר/ת קורס פיקודי בצה"ל /משטרה/שב"כ/שב"ס/מלמ"ב או בעל/ת ניסיון
של 3 שנים רצופות לפחות, במהלך חמש השנים שקדמו להגשת המועמדות,
בעיסוק בתחום הביטחון או האבטחה.
ה. הצהרת בריאות חתומה ע"י רופא אשר עיין בתיק הרפואי של המועמד/ת
)לצורך קבלת הרשאה לנשיאת כלי ירייה(.
ו. 12 שנות לימוד חובה.
ז. רישיון נהיגה לרכב בדרגה B ומעל ה.
ח. המצאת אישור על היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל בהתאם לחוק למניעת
העסקת עברייני מין במוסדות חינוך לקטינים, התשס"א 2001
ט. ניסיון בניהול מערך אבטחה ו/או מערכי ח ירום – יתרון.
י. ניסיון בניהול משימות ו/או פרויקטים – יתרון.
יא. בוגר/ת קורס מנהלי אבטחה – יתרון.
יב. מקום מגורים בירושלים וסביבתה – יתרון.
יג. בעל/ת נתונים מתאימים לשאת נשק בהתאם לחוק כלי ירייה.
יד. בעל/ת נתונים מתאימים לקבלה לקורס מנהלי אבטחה )מנב"ט( בהנחיית
משטרת ישראל וסיומו בהצלחה.

כישורים ומיומנויות:
– כושר הבעה בכתב ובע"פ וכושר ניסוח ודיווח ברמה גבוהה
– כושר קיום מגע נאות עם בעלי תפקידים, קהל ומוסדות
– בריאות תקינה
– שליטה ביישומי מחשב )OFFICE)
ידיעת שפות:
עברית – על בוריה
רצויה ידיעת השפות האנגלית ו/או הערבית
הערות:
– פרטים נוספים אודות המשרה והכישורים ניתן לקבל אצל תומר בן ציון,
מנהל המחלקה לפעולות ביטחון ופרויקטים מיוחדים בטל' 6961373-050 .
– עבודה נוספת, פרט לעבודה במשרה הנ"ל , מותנית בקבלת אישור כדין.
– בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר מתייחסת גם לנקבה: הזדמנות שווה
ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה.

הגשת מועמדות:
רשימת טפסים להגשת מועמדות:
– קורות חיים
– צילום ת.ז. לרבות ספח עם כתובת עדכנית
– צילום רישיון נהיגה בתוקף
– תעודה המעידה על השכלה
– תעודת שחרור משירות סדיר בצה"ל / אישור מהלך שירות סדיר
– אישור על היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל בהתאם לחוק למניעת העסקת
עברייני מין במוסדות חינוך לקטינים, התשס"א 2001
– תעודה המעידה על קורס פיקודי בצה"ל/משטרה/שב"כ/שב"ס/מלמ"ב או
תעודה רשמית חתומה ע"י המעסיק המעידה על ניסיון של 3 שנים רצופות
לפחות, במהלך חמש השנים שקדמו להגשת המועמדות, בעיסוק בתחום
הביטחון או באבטחה
– ניתן לצרף המלצות ותעודות נוספות

להגשת מועמדות יש להעביר מסמכים במייל: bntomer@jerusalem.muni.il
או למסור אותם באגף חירום וביטחון, עיריית ירושלים בכיכר ספרא, בניין 10 ,קומה 3
למנהל המחלקה לפעולות ביטחון ופרויקטים מיוחדים, תומר בן ציון.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ariel-jer.org.il

 

 

דילוג לתוכן