מכרז פומבי מס' 19/23 להתקנת תשתיות תקשורת, ומערכות אלחוט ( Wifi ) בהיכל הפיס ארנה בירושלים

למסמך המכרז – לחץ כאן  

להורדת מסמך ב' (2)- כתב כמויות – לחץ כאן   

להורדת נספח ב'- ביטוח- לחץ כאן 

מציעים אשר ישתתפו בסיור יקבלו את מסמך ב' 2 בדוא"ל.

למסמך מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן 

לתצהיר רו"ח מעודכן לאחר שאלות הבהרה – לחץ כאן 

הגשת הצעות למכרז תהיה ביום שלישי 12.12.23 בשעה 12:00.