מכרז מס' 17/23 לאספקה והתקנה של מערכת סאונד בהיכל הפיס ארנה

למסמך המכרז – לחץ כאן 

להורדת נספח ג- ביטוח- לחץ כאן  

להורדת התוכניות – לחץ כאן 

להורדת כתב הכמויות לתמחור – לחץ כאן 

כל המשתתפים בסיור יקבל את התוכניות בדוא"ל. הסיור יתקיים בתאריך הנקוב בשעה 10:00. 

למענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן 

לכתב כמויות מעודכן לאחר הבהרה – לחץ כאן

למענה לשאלות הבהרה2 – לחץ כאן