מכרז מס' 13/23 – לאספקה והתקנה של חומר בליעה אקוסטי – אולם ארנה פיס בירושלים

למסמך המלא לחץ כאן

לנספח ביטוח לחץ כאן 

לשאלות הבהרה לחץ כאן 

לתוכנית המעודכנת לחץ כאן 

לכתב כמויות לחץ כאן 

לתוכנית מהנדס תשתית לחץ כאן 

ANCHOR ACOUSTIC PANEL

CANOPY ACOUSTIC PANEL SECTION PLANS

FLAG4 ACOUSTIC PANEL PLANS

FLAG10 ACOUSTIC PANEL PLANS

 

מציעים אשר ירכשו את המכרז יקבלו את כלל התוכניות בעת רכישת המכרז.