מכרז פומבי מס'04/21 לאספקת ציוד מחשוב ומתן שירותי תיקונים

להורדת המכרז- לחץ כאן

להורדת נספח ב'- ביטוח מעודכן – לחץ כאן 

להורדת כתב כמויות להצעת מחיר- לחץ כאן

מענה לשאלות הבהרה- לחץ כאן