מכרז פומבי מס' 19/6 הזמנה להציע הצעות להצבת שלטי פרסום, חיפוי והכוונה של אירועים ופסטיבלים ברחבי העיר ירושלים