מכרז פומבי מס' 09/22 לביצוע עבודות שיפוץ בהיכל הפיס ארנה בירושלים

לפרוטוקול סיור קבלנים לחץ כאן  

להורדת מסמך המכרז לחץ כאן 

להורדת נספח ביטוח לחץ כאן 

להורדת כתב הכמויות עליו יש לתת הנחה לחץ כאן 

יובהר כי חוברת המכרז המלאה תינתן במשרדי החברה עם רכישת המכרז.