מכרז פומבי מס' 01/2020 למתן שירותי הדבקה והסרת מודעות ע"ג לוחות מודעות עירוניים