מכרז מס' 18/2018 הזמנה להציע הצעות להפקה והדבקה של שלטים ע"י לוח מודעות שלם בתחומי העיר ירושלים